SWS Agency – Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

SWS Agency
Pretoriusstraat 7
2332 XZ, Leiden
roel@sws-agency.nl
KvK: 52697487

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: ‘AV’) worden de hierna genoemde begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. SWS: het boekingsbureau voor artiesten hierbij getekend, genoemd SWS Agency, gevestigd te Leiden;
2. De Opdrachtgever: degene (natuurlijke-, of rechtspersoon) die bij SWS Agency één of meer artiesten en/of optredens boekt;
3. De Artiest: de uitvoerend kunstenaar, specifiek DJ of muzikant, die zich ten opzichte van SWS heeft verbonden tot het organiseren en/of uitvoeren van (een) optreden(s);
4. Het Optreden/de Optredens: de artistieke prestatie van de Artiest (indien een set na 24:00 plaatsvindt, is de datum in het contract de datum van de dag voor de daadwerkelijke datum);
5. Overeenkomst: de overeenkomst die SWS en de Opdrachtgever aangaan naar aanleiding van een boeking van een Artiest en/of Optreden door een Artiest en/of de verzorging van een gehele programmering door SWS voor de Opdrachtgever;

Artikel 2 – Toepasselijkheid AV

2.1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan en op alle overeenkomsten gesloten door SWS.

2.2 – Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging of een door beide partijen geaccepteerde overeenkomst, waarin naar deze voorwaarden is gewezen, geldt als instemming met de toepassingen van de AV, behoudens schriftelijk door beide partijen overeengekomen wijzigingen.

2.3 – Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze AV laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 – Overeenkomsten

3.1 – Een overeenkomst treedt slechts dan in werking wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst per email bevestigt, een deel van de factuur betaalt of wanneer naam, foto’s en/of beeldmerken van de Artiesten worden verbonden aan de promotie van de Optredens. Bevestiging van de overeenkomst houdt tevens acceptatie van deze voorwaarden, de voorwaarden uit de factuur en de verschillende riders in.

3.2 – Overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden tussen SWS en de Opdrachtgever. De
Opdrachtgever zal zich ervan onthouden een Artiest rechtstreeks te benaderen en/of met deze een overeenkomst te sluiten, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SWS.

3.3 – SWS heeft het recht extra kosten, vanwege het ontstaan van een belemmerin van welke aard dan ook in de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst en/of vanwege werkzaamheden of diensten die niet in de Overeenkomsten zijn vastgelegd, zoals meerwerk bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 – Meerwerk wordt apart in rekening gebracht na afloop van de uitvoering van de
Overeenkomst.

3.3 – SWS behoudt het recht een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 – Offertes

4.1 – Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van SWS zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding dan wel offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, heeft SWS het recht het aanbod binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

4.2 – De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de door of namens SWS verstrekte afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, folders, catalogi en ander promotiemateriaal. Voorgenoemde gegevens binden SWS op geen enkele wijze.

4.3 – Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

Artikel 5 – Gage

5.1 – De Opdrachtgever is in verband met de Optredens de overeengekomen gage, in bijgevoegde factuur vernoemd, verschuldigd aan SWS.

5.2 – De gage dient drie (3) dagen voor de Optredens overgemaakt te zijn op het in de bijgevoegde factuur vermelde rekeningnummer. Indien niet tijdig ontvangen, behoudt SWS het recht om zonder nadere aankondiging de Optredens te annuleren, onverminderd het recht de volledige betaling van het overeengekomen bedrag op te eisen.

Artikel 6 – Annuleringen

6.1 – In het geval van contractbreuk door de Opdrachtgever, dat wil zeggen dat hij enige ingevolge deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet of niet tijdig nakomt, failliet gaat of in surseance van betaling geraakt, zijn de Artiesten en SWS gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd hun recht op betaling van de volledige gage (inclusief BTW), reiskosten en andere voor rekening van de Opdrachtgever gemaakte kosten betreffende de Optredens.

6.2 – Bij annulering of uitstelling van de Optredens binnen veertien (14) dagen voor de Optredens, ongeacht de reden van annulering, blijft de overeengekomen gage (inclusief BTW) opeisbaar, ongeacht of de Optredens op het moment van annuleren dan wel uitstellen reeds bevestigd waren.

6.3 – Bij annulering of uitstelling van de Optredens eerder dan veertien (14) dagen voor de Optredens zonder toestemming van de Artiesten en SWS, is de Opdrachtgever gehouden de helft (50%) van de overeengekomen gage (inclusief BTW) over te maken op het in de factuur genoemde rekeningnummer, ten behoeve van SWS.

6.4 – Indien een of meerdere van de Artiesten op grond van overmacht (art. 6:75 BW) niet in staat zijn de Optredens te verzorgen, wordt de Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De overeenkomst wordt in dat geval geacht van rechtswege te zijn ontbonden. Desalniettemin blijft de Opdrachtgever in dat geval de gage aan SWS verschuldigd en gehouden deze te voldoen. Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarbij een partij zijn verplichting niet kan nakomen, zonder dat dat aan zijn schuld te wijten is, zoals, maar niet beperkt tot: stakingen, verkeersongelukken, wegwerkzaamheden, extreme weersomstandigheden, rellen, ziekte van de Artiesten en natuurrampen.

Artikel 7 – Bijzondere rechten en plichten van De Opdrachtgever

7.1 – De Opdrachtgever heeft het recht om de naam, logo, afbeelding en biografische gegevens van de Artiesten te gebruiken voor promotie van de Optredens, in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, mits de promotie voldoet aan de in de aangeleverde presskit gestelde eisen.

7.2 – De Opdrachtgever is tegenover de Artiesten verplicht om in verband met het optreden en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen. Hieronder vallen onder andere vereiste verzekeringen, vergunningen en toestemmingen van alle betrokken autoriteiten, waaronder, maar niet uitsluitend, de gemeente en brandweer.

7.3 – Auteursrechtelijke en muziekauteursrechtelijke vergoedingen aan bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, organisaties als Buma/Stemra komen voor rekening van de Organisator en zullen door de Organisator aan de betreffende instanties worden afgedragen.

7.4 – De Opdrachtgever zorgt te allen tijde voor de juiste en afdoende beveiliging om de veiligheid van de Artiesten en zijn of haar eigendommen op locatie te kunnen garanderen.

7.5 – De Opdrachtgever zal in verband met de Programmering voor eigen rekening zorgdragen voor hetgeen genoemd is in de riders van de Artiesten.

Artikel 8 – Bijzondere rechten en plichten van SWS / De Artiesten

8.1 – De Artiesten hebben het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van het optreden aan de Opdrachtgever op te zeggen, indien de Artiest door een radio- of tv- optreden of een internationale tournee op bedoelde datum aantoonbaar verhinderd is om het optreden te verzorgen, met dien verstande, dat, indien door de Opdrachtgever gewenst en uiterlijk één (1) week na de oorspronkelijke datum van het optreden schriftelijk aan de Artiest kenbaar gemaakt, partijen alsdan in goed overleg een datum binnen zes (6) maanden
na de oorspronkelijke datum zullen vaststellen waarop het optreden alsnog onder gelijke condities zal plaatsvinden.

8.2 – De Artiesten hebben het recht om deze overeenkomst zonder tot enige (schade)vergoeding gehouden te zijn aan de Opdrachtgever op te zeggen indien op de dag van het optreden blijkt dat de veiligheid van de Artiest, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever desalniettemin de volledige gage aan de Artiest verschuldigd zijn.

8.3 – De Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met het repertoire en het gebruikelijke geluidsvolume bij optredens van de Artiesten. Repertoire en geluidsvolume zullen derhalve door de Artiesten worden bepaald, met dien verstande, dat de Artiesten het maximum geluidsvolume, zoals van overheidswege aan de Opdrachtgever voorgeschreven, niet zal overschrijden.

8.4 – De Artiesten dan wel SWS zullen op verzoek van de Opdrachtgever, voor zover voor handen, het logo, een foto en biografische bijzonderheden van de Artiesten voor promotioneel gebruik aan de Opdrachtgever doen toekomen.

8.5 – De Artiesten dan wel SWS zijn te allen tijde bevoegd zelf beeldmateriaal of geluidsopnamen te maken tijdens rondom de Optredens, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

8.6 – De Artiesten dan wel SWS zijn te allen tijde bevoegd beeldmateriaal of geluidsopnamen gemaakt en gepubliceerd door de Opdrachtgever van de betreffende Optredens te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.

8.7 – SWS is te allen tijde bevoegd derden in te schakelen ter uitvoering van hetgeen overeengekomen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 – De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan de persoon of goederen van de Artiesten, hun werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of opdrachtnemers en/of het publiek. De Opdrachtgever vrijwaart de Artiesten van aanspraken van derden terzake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.

9.2 – Op straffe van verval van enige aanspraak van de Opdrachtgever stelt de Opdrachtgever de Artiesten dan wel SWS binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke, indien de Artiesten toerekenbaar tekort zijn geschoten in de nakoming van hun verplichtingen.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 – Elke wijziging van of aanvulling op deze overeenkomst, is slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen.

10.2 – Alle geschillen die uit hoofde van deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar de Artiest is gevestigd.

10.3 – Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.